¡LIBRES!

¡LIBRES!

¿Sabía usted que hay cinco cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo? 
¡LO HEMOS CONSEGUIDO. LOS CINCO ESTAN LIBRES Y DE VUELTA EN CUBA. FELICIDADES, COMPAÑER@S!
 

NOTICIAS

Julio_2006
Terrassa pide la libertad para los 5 presos cubanos

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa aprueba por mayoría una moción dónde pide la libertad inmediata para los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos
Casal de l'Amistat Catalano-Cubana de Terrassa (Kaos en la Red ) [29.06.2006 23:05]

Terrassa demana la llibertat per als 5 presos cubans als Estats Units

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa, amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, ICV i ERC, ha aprovat per majoria una resolució a proposta del Casal de l'Amistat Catalano-Cubana de Terrassa o­n es demana la llibertat per a cinc presos cubans condemnats a dures penes de presó als Estats Units. Diversos organismes internacionals, entre ells la Comissió de Drets Humans de la o­nU, han titllat el judici que els va condemnar "d'arbitrari" i "d'il·legal". La mateixa Cort d'Apel·lacions d'Atlanta ha declarat nul el judici per irregularitats, i tot i així encara són a la presó. Aquests cinc cubans es trobaven a Miami recollint informació pública de diversos grups extremistes per evitar que continuessin organitzant atacs terroristes contra la població de Cuba. Des de la seva injusta carcel·lació, milions de veus en tot el món han cridat la seva llibertat, en una gran campanya internacional que també ha tingut ressó a Catalunya, o­n la plataforma Defensem Cuba porta anys lluitant per aquest tema. Defensem Cuba està portant a diversos ajuntaments de Catalunya i al propi Parlament resolucions demanant la llibertat immediata d'aquests cinc herois. I ara li ha tocat a Terrassa pronunciar-se. El Casal de l'Amistat Catalano-Cubana de Terrassa, que porta ja varies dècades fent solidaritat amb Cuba a la nostra ciutat, forma part de la plataforma Defensem Cuba, i ha portat als nostres representants a l'Ajuntament aquesta injustícia perque Terrassa s'hi pronunciï. I la nostra Junta de Portaveus ha aprovat el següent Acord:

ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER LA LLIBERTAT DELS CINC CIUTADANS CUBANS ACTUALMENT EMPRESONATS ALS EUA

Atès que al llarg dels últims anys la nació cubana ha estat amenaçada i agredida reiteradíssimament per grups i persones residents a Miami;


Atès que així es reconeix en documents desclassificatsde la CIA i, fins i tot, en declaracions públiques d'alguns d'aquests grups o persones;


Atès que aquestesagressions han produït un nombre considerable de víctimes a Cuba (3.478 morts i 2.099 ferits), així com perjudicis econòmics elevadíssims;


Atès que el govern cubà , en exercici legítim del seu dret de defensa, ha intentat protegir la seva economia i el seu poble, procurant assabentar-se amb antelació d'aquests plans;


Atès que els ciutadans cubans Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González Schwerert, Fernando González Llort i Antonio Guerrero Rodríguez eren a Miami fent el seguiment dels plans agressors contra Cuba de grups i persones conegudes per la seva bel·ligerància contra aquest país, amb la finalitat d'evitar les tràgiques conseqüències que aquests podien ocasionar;


Atès que el judici celebrat contra ells a Miami no va comptar amb les més elementals garanties d'imparcialitat, a causa de les pressions que han exercit els grups tan reiteradament esmentats;


Atès que han estatcondemnats a severíssimes - dos cops cadena perpètua més 15 anys de presó, cadena perpètua, 15 anys, 19 anys i cadena perpètua més dues condemnes de cinc anys - per acusacions que no es van demostrar de cap manera durant el judici, i que en canvi sí que van ser desmuntades per la defensa;


Atès que el passat 9 d'agost de 2005, la Cort d'Apel·lacions d'Atlanta (EUA), per unanimitat, determina la revocació de totes les sentències, i no obstant això, aquests cinc cubans segueixen empresonats il·legalment als Estats Units;


Atès que el passat 27 de maig de 2005, el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de la Comissió de Drets Humans de la o­nU, va concloure que la seva detenció fou arbitrària des del moment de l'arrest, perquè no es van acomplir les formalitats legals ni els procediments de la pròpia llei estadounidenca per declarar la culpabilitat dels cinc cubans;


Atès que el govern dels EUA continua negant el visat d'entrada a aquest país a familiars directes dels detinguts, amb la finalitat d'impedir que els visitin a les presons;


LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA  ACORDA:

PRIMER. Pronunciar-se per la llibertat dels cinc cubans empresonatsals EUA, perquè, en definitiva, els fets que van realitzar no estaven dirigits a cap altre objectiu que no fos protegir Cuba i els seus conciutadans de les agressions d'uns grups i persones determinats que viuen a Miami i, per tant, instar a la justícia nord-americana a l'alliberament immediat dels cinc cubans presos, i encara més tenint en compte la decisió de la Cort d'Apel·lacions del Ciucuit o­nzè d'Atlanta, del 9 d'agost de 2005, i de les conclusions del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de la Comissió de Drets Humans de la o­nU, del 27 de maig de 2005.


SEGON.

Mostrar la nostra solidaritat amb les famílies de René Gonzáles, Ramón Labañino, Fernando González,Antonio Guerrero i Gerardo Hernández, per l'indigne i tris tràngol que estan passant.


TERCER.

Instar el Govern dels EUA perquè respecti les normes internacionals relatives a permetre les visites dels familiars directes, als cincciutadans cubans empresonats al país, facilitant-los els tràmits burocràtics que hagin de fer per entrar als EUA.


QUART

.Comunicar aquest acord als ambaixadors dels EUA i de Cuba a l'Estat espanyol i al Casal de l'Amistat catalano-cubana de Terrassa.


Terrassa, 26 de juny de 2006


Terrassa pide la libertad para los 5 presos cubanos a los Estados Unidos

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa, con los votos favorables de los grupos municipales del PSC, ICV y ERC, ha aprobado por mayoría una resolución a propuesta del Casal de la Amistad Catalano-Cubana de Terrassa donde se pide la libertad para cinco presos cubanos condenados a duras penas de prisión en los Estados Unidos. Varios organismos internacionales, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de la o­nU, han tildado el juicio que los condenó "de arbitrario" y "de ilegal". La misma Corte de Apelaciones de Atlanta ha declarado nulo el juicio por irregularidades, y aún así todavía están en prisión. Estos cinco cubanos se encontraban en Miami recogiendo información pública de varios grupos extremistas para evitar que continuaran organizando ataques terroristas contra la población de Cuba. Desde su injusta carcelación, millones de voces en todo el mundo han gritado su libertad, en una gran campaña internacional que también ha tenido presencia en Catalunya, do­nde la plataforma Defendemos Cuba lleva años luchando por este tema. Defendemos Cuba está llevanto a varios ayuntamientos de Catalunya y al propio Parlamento resoluciones pidiendo la libertad inmediata de estos cinco héroes. Y ahora le ha tocado el turno a Terrassa pronunciarse. El Casal de la Amistad Catalano-Cubana de Terrassa, que lleva ya varías décadas haciendo solidaridad con Cuba desde nuestra ciudad, forma parte de la plataforma Defendemos Cuba, y ha llevado a nuestros representantes al Ayuntamiento esta injusticia para que Terrassa se pronuncie. Y nuestra Junta de Portavoces ha aprobado el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE LA JUNTA DE PORTAVOCES POR LA LIBERTAD DE LOS CINCO CIUDADANOS CUBANOS ACTUALMENTE ENCARCELADOS EN LOS EE.UU.

Dado que a lo largo de los últimos años la nación cubana ha sido amenazada y agredida reiteradíssimament por grupos y personas residentes en Miami;

Dado que así se reconoce en documentos desclassificats de la CIA y, incluso, en declaraciones públicas de algunos de estos grupos o personas;

Dado que estas agresiones han producido un número considerable de víctimas en Cuba ( 3.478 muertes y 2.099 heridos), así como perjuicios económicos elevadíssims;

Dado que el gobierno cubano , en ejercicio legítimo de su derecho de defensa, ha intentado proteger su economía y su pueblo, procurando enterarse con antelación de estos planes;

Dado que los ciudadanos cubanos Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González Schwerert, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez estaban en Miami haciendo el seguimiento de los planes agresores para Cuba de grupos y personas conocidas por su beligerancia contra este país, con el fin de evitar las trágicas consecuencias que estos podían ocasionar;

Dado que el juicio celebrado contra ellos en Miami no contó con las más elementales garantías de imparcialidad, debido a las presiones que han ejercido los grupos tan reiteradamente mencionados;

Dado que han sido condenados a severíssimes - dos golpes cadena perpetua más 15 años de prisión, cadena perpetua, 15 años, 19 años y cadena perpetua más dos condenas de cinco años - por acusaciones que no se demostraron de ninguna forma durante el juicio, y que en cambio sí que fueron desmontadas por la defensa;

Dado que el pasado 9 de agosto de 2005, la Corte de Apelaciones de Atlanta (EE.UU.), por unanimidad, determina la revocación de todas las sentencias, y sin embargo, estos cinco cubanos siguen encarcelados ilegalmente en los Estados Unidos;

Dado que el pasado 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la o­nU, concluyó que su detención fue arbitraria desde el momento del arresto, porque no se cumplieron las formalidades legales ni los procedimientos de la propia ley estadounidense para declarar la culpabilidad de los cinco cubanos;

Dado que el gobierno de los EE.UU. continúa negando el visado de entrada a este país a familiares directos de los detenidos, con el fin de impedir que los visiten a las prisiones;

LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA ACUERDA:

  PRIMERO. Pronunciarse por la libertad de los cinco cubanos encarcelados en los EE.UU., porque, en definitiva, los hechos que realizaron no estaban dirigidos al fin y al cabo con otro objetivo que no fuera proteger Cuba y sus conciudadanos de las agresiones de unos grupos y personas determinados que viven en Miami y, por lo tanto, instar a la justicia norteamericana a la liberación inmediata de los cinco cubanos presos, y todavía más teniendo en cuenta la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Undécimo de Atlanta, del 9 de agosto de 2005, y de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la o­nU, del 27 de mayo de 2005.

SEGUNDO. Mostrar nuestra solidaridad con las familias de René Gonzáles, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, por el indigno y triste trance que están pasando.

TERCERO. Instar el Gobierno de los EE.UU. para que respete las normas internacionales relativas a permitir las visitas de los familiares directos, a los cinco ciudadanos cubanos encarcelados en el país, facilitándoles los trámites burocráticos que hayan de hacer para entrar en los EE.UU..

CUARTO. Comunicar este acuerdo a los embajadores de los EE.UU. y de Cuba en el Estado español y al Casal de la Amistad catalano-cubana de Terrassa.

Terrassa, 26 de junio de 2006

http://www.libertadparaloscinco.org.es

---------------------------------------------
http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=20352
http://www.kaosenlared.net
kaosenlared@gmail.com
---------------------------------------------

Volver

 
http://www.libertadparaloscinco.org.es